turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Persona denunciant i denúncia en la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents: la regulació insuficient de la denúncia

La legislació precedent sobre procediment administratiu comú ha dedicat molt poca atenció a la denúncia. Tant la Llei de 17 de juliol de 1958 com la Llei 30/1992 es refereixen a la denúncia com una de les causes que poden donar …

per llegir-ne més

La nova entrada en vigor de la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

El 4 de setembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, que modifica la Llei 39/2015, pel que fa a la disposició final setena, que regula l'entrada en vigor de la norma. Aquest canvi normatiu posposa fins al 2 d …

per llegir-ne més

La nova regulació de la prescripció en el dret administratiu sancionador

Nombre de lectures: 0

1. L’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i les sancions administratives per prescripció

Així com en matèria tributària hi ha dos preceptes que regulen amb caràcter general l’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i sancions tributàries (articles 189 i 190 de la Llei 58 …

per llegir-ne més

Dues sentències recents del Tribunal Constitucional sobre la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de Canàries van presentar sengles recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra determinats preceptes de la Llei 39/2015, que van ser admesos a tràmit, respectivament, com a recurs 3628-2016 i recurs 3865-2016 (Butlletí Oficial de l'Estat núm …

per llegir-ne més

Conservació i eliminació dels documents administratius: els arxius

Nombre de lectures: 0

1. L'arxiu, ara més a prop

La implantació de l’Administració electrònica canvia radicalment la posició dels arxius davant dels procediments administratius. En l’Administració tradicional, que treballava en paper, l’arxiu era el lloc físic on es conservaven els expedients administratius una vegada resolts els procediments –l’anomenat …

per llegir-ne més

Les oficines d'assistència en matèria de registres

Nombre de lectures: 0

1. Administració electrònica sí, però també atenció personal

Amb la decidida intenció d'implantar definitivament l'Administració electrònica, la Llei 39/2015 estableix que cada administració ha de disposar d'un registre electrònic general, en substitució del Registre general que establia la Llei 30/1992 sense exigir que fos electrònic …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 (II)

Nombre de lectures: 0

4.3 Convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats

L'article 17 de la Llei 40/2015 regula el funcionament dels òrgans col·legiats, el qual reprodueix les regles clàssiques que contenia anteriorment l'article 26 de la Llei 30/1992 i, a més a més, inclou com a novetat …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015. L'actuació administrativa electrònica o a distància dels òrgans col·legiats (III)

Nombre de lectures: 0

1. Introducció: trets bàsics

Un dels avantatges de la tramitació electrònica o a distància, com indica el mateix concepte, és la possibilitat d'actuar sense la necessària presència física de la persona, salvaguardant totes les garanties procedimentals necessàries, que garanteixen la plena validesa jurídica de l'actuació administrativa concreta.

Aquesta …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre (I)

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament de la qüestió

Així com el funcionament i la formació de la voluntat dels òrgans unipersonals no presenta cap problema des del punt de vista de l’operativa en tant que són conseqüència de l’activitat de la persona titular (la voluntat de l’òrgan unipersonal és la …

per llegir-ne més

La responsabilitat de l'Estat legislador en la Llei 40/2015

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents legals i jurisprudencials

La Llei 30/1992 va introduir, dintre de la regulació de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, la responsabilitat de l'Estat legislador. No obstant això, aquesta regulació era molt limitada, ja que l'article 139.3 de la Llei 30/1992 tan sols …

per llegir-ne més

Torna a munt