Escola d'Administració Pública de Catalunya

Novetats en matèria de Seguretat Social

Aixecament parcial de la suspensió de la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social

Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el dia 22 de setembre de 2017 la Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social (ACPS), en desplegament del que disposa l'Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix els principis rectors que …

per llegir-ne més

Pensions de viduïtat: jurisprudència sobre poligàmia i unions no formalitzades civilment (ritu gitano)

Nombre de lectures: 0

Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat dues sentències relacionades amb dos aspectes molt rellevants a l'hora de determinar la condició de beneficiari en les pensions de viduïtat. D'una banda, la Sentència 84/2018, de 24 de gener (Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta), tracta la qüestió dels drets prestacionals …

per llegir-ne més

Modificacions en el sistema de remissió electrònica de dades (sistema Red)

Nombre de lectures: 0

El BOE de 6 de març de 2018 publica l'Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Assistència sanitària a persones immigrants

Nombre de lectures: 0

per llegir-ne més

Normes de cotització a la Seguretat Social l'any 2018

Nombre de lectures: 0

Cal tenir en compte que, amb efecte d'1 de gener de 2018, ha quedat prorrogada la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 fins que no sigui aprovada la corresponent Llei de pressupostos de 2018. A més, al …

per llegir-ne més

Nivell mínim de protecció de les persones en situació de dependència

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre, determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquesta norma s'actualitzen les quanties del nivell mínim de protecció garantit per l'Administració general de l …

per llegir-ne més

Modificació dels efectes de les prestacions dels autònoms

Nombre de lectures: 0

L'Ordre ESS/1310/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten normes per a l'aplicació i el desenvolupament del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, estableix …

per llegir-ne més

Pensions mínimes i màximes per a l'any 2018

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, estableix la revaloració i els complements de pensions de classes passives i la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018. D'acord amb aquesta norma, les pensions …

per llegir-ne més

Càlcul de la prestació per desocupació en treball a temps parcial

Nombre de lectures: 0

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat recentment una important sentència que afecta les persones que treballen a temps parcial, i més específicament la determinació de les prestacions a què tenen dret aquestes persones quan es tracta de contractes a temps parcial amb jornades verticals. Es …

per llegir-ne més

Cotització del permís de les Eleccions del dia 21-D

Nombre de lectures: 0

De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al proper dia 21 de desembre, cal tenir en compte que, en tractar-se d'un dia laborable, les persones que hi treballen, ja sigui a les Administracions Públiques o a les empreses, tenen dret al preceptiu permís per exercir …

per llegir-ne més

Torna a dalt d'aquesta pàgina