turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Novetats en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors

Nombre de lectures: 0

La Directiva 2014/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, regula els requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió. Aquesta directiva conté la normativa següent …

per llegir-ne més

Accés universal al Sistema Nacional de Salut

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, ha restituït l'accés universal al Sistema Nacional de Salut, que havia estat restringit pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat …

per llegir-ne més

Millora de les pensions de viduïtat

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat, regula l'increment del percentatge aplicable per calcular la …

per llegir-ne més

Subsidi de persones majors de 55 anys: còmput de rendes

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, va introduir nombroses reformes tant en el sistema de pensions com en altres prestacions públiques de la Seguretat Social. En …

per llegir-ne més

La Llei de pressupostos generals de l’Estat ja és vigent: principals novetats

Nombre de lectures: 0

Després d'una tortuosa tramitació parlamentària, el BOE de 4 de juliol de 2018 ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Una llei que es va gestar amb un projecte de llei presentat pel Govern del …

per llegir-ne més

Primera sentència sobre els nous treballs “en plataforma”

Nombre de lectures: 0

Encara que es tracta d'una resolució d'instància i, per tant, objecte de recurs, resulta molt interessant la Sentència núm. 244/2018, del Jutjat núm. 6 de València, d'1 de juny de 2018, perquè és la primera que afronta la complexa qüestió de la qualificació de les relacions …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018: novetats introduïdes en la tramitació al Congrés dels Diputats

Nombre de lectures: 0

Com ja assenyalàvem en una entrada anterior, el dia 3 d'abril el Govern va presentar a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. La tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats ha estat molt intensa i ha focalitzat l …

per llegir-ne més

Actuacions inspectores i Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 19 d'abril de 2018 ha publicat la Resolució d'11 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2018, que aprova el Pla estratègic de la …

per llegir-ne més

Sentències recents sobre accidents de treball: accidents cardiovasculars i ictus

Nombre de lectures: 0

Recentment s'han publicat dues interessants sentències, l'una de la Sala IV del Tribunal Suprem i l'altra de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (Màlaga), en les quals es tracten dos assumptes semblants, tots dos relacionats amb la qualificació que, a l'efecte de …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018: principals aspectes en matèria de Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

Recordem que, en finalitzar l'any 2017 sense que fos aprovada la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, aquest any s'ha produït la pròrroga de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any …

per llegir-ne més

Torna a munt