turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Jubilació anticipada dels policies locals

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, aprova un mecanisme específic de jubilació dels policies locals, que estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor d'aquests funcionaris de carrera al servei de les entitats que integren l'Administració local, inclosos en el règim general …

per llegir-ne més

Millora de les prestacions per incapacitat temporal

Nombre de lectures: 0

El Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal –regulada pels articles 169 i següents del vigent TRLGSS- aplicable al personal del sector públic, deroga les disposicions sobre suspensió d'aquestes …

per llegir-ne més

Ampliació de les jubilacions parcials als sectors industrials a partir del 2019

Nombre de lectures: 0

En el marc de les mesures en matèria d'indústria per al foment de la competitivitat industrial, el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, publicat en el BOE de 8 de desembre de 2018, introdueix una important modificació en la disposició transitòria quarta del Text refós de …

per llegir-ne més

Ajornament del pagament de les quotes de la Seguretat Social a Tarragona i altres províncies

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de novembre de 2018 publica la Resolució de 6 de novembre de 2018, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes a les empreses i als treballadors per compte propi o …

per llegir-ne més

El Fons de Reserva de les pensions: evolució de la “guardiola de la Seguretat Social”

Nombre de lectures: 0

La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social va crear l'anomenat Fons de Reserva de la Seguretat Social, dotat pressupostàriament amb càrrec als excedents de cotitzacions socials que poguessin resultar de la liquidació dels pressupostos de la Seguretat Social de cada …

per llegir-ne més

Ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment

Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 d’octubre de 2018 publica la Resolució TSF/2264/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a …

per llegir-ne més

Prestació de risc durant la lactància natural: Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de setembre de 2018 (assumpte C-41/17)

Nombre de lectures: 0

Aquesta Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de setembre de 2018 (TJUE) resol una qüestió controvertida en relació amb el dret d'una treballadora a la prestació per risc durant la lactància natural que es deriva del que disposa l'article 26 de la Llei …

per llegir-ne més

Novetats en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors

Nombre de lectures: 0

La Directiva 2014/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, regula els requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió. Aquesta directiva conté la normativa següent …

per llegir-ne més

Accés universal al Sistema Nacional de Salut

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, ha restituït l'accés universal al Sistema Nacional de Salut, que havia estat restringit pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat …

per llegir-ne més

Millora de les pensions de viduïtat

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat, regula l'increment del percentatge aplicable per calcular la …

per llegir-ne més

Torna a munt